Värmepump - Anmälan

LÄS MER

Här kan du göra en anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). För installation av en värmepump för utvinning av värme i mark, yt- eller grundvatten krävs en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Den ska inkomma i god tid, minst 6 veckor innan installationen påbörjas.

Om värmepumpsinstallationen ersätter oljeeldning ska anmälan om att cistern tas ur bruk göras till Miljö-Hälsa. För anläggningar med en uteffekt över 10 MW gäller delvis andra regler. Kontakta Miljö-Hälsa för mer information.

Inom skyddsområde för grundvattentäkt ställs högre krav på försiktighetsåtgärder. För att anlägga en energibrunn inom sådant område krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden. Anläggande av energibrunn inom primär skyddszon för vattentäkt medges ej.

När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.