Partistöd - redovisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Grundreglerna för partistöd regleras i kommunallagen, 4 kap. 29 - 32 §§. Där anges att partistöd får ges för att stärka politiska partiers ställning i den kommunala demokratin.

Det är fullmäktige som beslutar om partistödets omfattning och formerna för det. Beslut om partistöd ska enligt kommunallagen innehålla krav på att mottagaren varje år, skriftligen, ska redovisa hur erhållet partistöd har använts. En av mottagaren utsedd granskare ska också granska att redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Denna granskning ska bifogas redovisningen.

Behörig firmatecknare loggar in i e-tjänsten med e-legitimation och redovisar aktuella siffror. När redovisningen är korrekt ifylld signeras den av behörig firmatecknare för att därefter digitalt skickas vidare till den av partiet utsedda granskaren. När granskaren gått igenom redovisningen och gjort bedömningen att redovisningen är med verkligheten överensstämmande signerar granskaren redovisningen med e-legitimation och skickar in den till regionen.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa