Inackorderingstillägg - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Studerande på gymnasium kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. En förutsättning för detta är att den studerande, på grund av långa restider, är tvungen att flytta hemifrån och bo på annan ort. För att få inackorderingstillägg krävs att man studerar på heltid. För att räknas som heltidsstuderande i gymnasieskolan krävs att utbildningen omfattar all schemabunden undervisning. Inackorderingstillägg kan också beviljas för obligatorisk praktik som ingår i utbildningen. Ska eleven studera på en kommunal gymnasieskola eller på en skola med riksintag söker eleven inackorderingstillägg i hemkommunen. Läser man på en fristående gymnasieskola söks bidraget hos CSN. Bidraget söks för högst ett läsår i taget, och beviljas för fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen. (September-maj).
Du kan ansöka om inackorderingstillägg kontinuerligt under ett läsår, om det finns behov av det. Värt att notera är dock att inackorderingstillägget utbetalas högst 1 månad retroaktivt från det att ansökan lämnats in.
 
Inackorderingstillägg beviljas inte om:

  • eleven har busskort, färdbevis eller liknande för dagliga resor till skolan
  • eleven är mottagen i andra hand på en nationell inriktning eller nationellt program utanför hemkommunens samverkansområde. Gäller i de fall det nationella programmet finns i samverkansområdet
  • eleven studerar vid en fristående gymnasieskola och CSN anser att eleven kan läsa samma program eller inriktning i samverkansområdet. 

Bidraget storlek är beroende av reseavståndet mellan föräldrahemmet och skolan. En förutsättning för att bidraget ska beviljas är att eleven är inackorderad på skolorten eller i dess närhet. OBS! Man får inte inackorderingstillägg samtidigt som ersättning för dagliga resor (till exempel busskort).
  
UTBETALNING
Inackorderingstillägget betalas ut månadsvis, vanligen den sista
bankdagen i månaden. Pengarna betalas ut via SUS - Swedbanks lön och utbetalningssystem.
Du kan läsa mer om SUS samt registrera dig för utbetalning via följande länk:
Kontoregister – anmälan online | SUS | CSN | Konto | Swedbank
 
ÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN OCH ANMÄLNINGSSKYLDIGHET
Beslut om bidrag grundar sig på de uppgifter som har lämnats i ansökan.
Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast
återbetala beloppet. För att undvika återkrav är det viktigt att anmälan
om ändrade förhållanden görs till hemkommunens skolkontor.
 
 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa