Planbesked - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du planerar att göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver upprättas, ändras eller upphävas eller att områdesbestämmelser behöver ändras eller upphävs så kan du, enligt PBL 5 kap 2-5 §, begära planbesked hos kommunen.

Ändring av gällande detaljplan är endast aktuellt om det räcker med en mindre revidering av planen för att möjliggöra det önskade projektet, i övrigt gäller förfarandet ”upprättande av ny detaljplan”.

Läs mer om vad som gäller på Boverkets hemsida.

För information om gällande detaljplaner, kontakta Grästorps kommun enligt kontaktuppgifter nedan.

Grästorps kommun har fyra månader på sig att handlägga inkomna kompletta ansökningar.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa