Trädfällning och röjning på kommunal mark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Träd
Träd fungerar som både dammfångare och bullerdämpning så det är inte bara ett förskönande inslag. Träd ger även skugga, det producerar syre, är vindskydd och påverkar mikroklimatet positivt. Inte att förglömma så ger det ett erosionsskydd.

Planterade träd kontrolleras varje år och beskärs vid behov.

Farliga träd tas bort och beroende på placering så ersätts de med nya efterhand.

Gallring och slyröjning sker under lågsäsong (höst och vinter) för att ljusa upp hela stadsbilden. I byns kärna kommer lövträd premieras före gran. Detta kan även ge en större trygghetskänsla då mörkare partier som kan upplevas som lite skrämmande och hotfulla försvinner.

Kommunens ansvar för träd
Träd som står på kommunal mark, det vill säga utmed gator eller på parkområden ansvarar samhällsbyggnadsverksamheten för.

Om du tycker att ett träd ska tas ner så kommer samhällsbyggnadsverksamheten att göra en bedömning enligt följande:
- Trädets betydelse för området som helhet
- Trädets ekologiska värde
- Trädets estetiska värde
- Om de boende i området påverkas negativt av trädet och om grannarna är överens
- Trädets kondition


Andra utgångspunkter är:
- Generellt är kommunen mycket restriktiv med att fälla friska träd
- Träd tas inte ned för att löv/barr/frön eller kvistar kommer in på tomtmark
- Träd tas inte ned därför att de skymmer parabolantenner
- Träd tas inte ned för att de skuggar boningshus eller tomter del av dagen
- Träd tas inte ned på grund av dålig tillväxt i tomtens vegetation
- Trädets storlek då fastighetsköp skedde

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa