Kommunalt bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunfullmäktige har 2017-1019, § 57 beslutat anta förslag till Regler för kommunalt underhållsbiddrag till enskilda vägar samt att tidigare gällande bidragsregler upphör gälla.

Det kommunala bidraget kan erhållas för vägar som är längre än 100 meter, upp till 1000 meter. Väglängden räknas fram till boningshusets omedelbara närhet.

Bidraget är på 2,50 kronor per meter väg.

Ansökan om driftbidrag ska ske senast den 30 juni under det kalenderår bidraget avser. Bidragsperioden är en treårsperiod. Efter varje period ska ny ansökan göras. Ingen påminnelse utgår om att ny ansökan ska lämnas

För att vara berättigat till bidrag måste vägen vara öppen för allmän trafik.

Reglerna tillämpas från och med 2018-01-01.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa