Ledighet grundskola/grundsärskola - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ledighet

Eleverna ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Enligt 7 kap. 18 § i Skollagen (2010:800) får elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om ledighet, eller ger ansvarig lärare i uppdrag att fatta beslut så vida ledigheten ej avser en period på 10 dagar eller mer per läsår.
  
En ledighetsansökan prövas i varje enskilt fall och grundar sig på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter beaktas så som frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheten att ta igen förlorad undervisning etc.  

Ansökan ska inkomma senast tre veckor innan önskad ledighet.

Om eleven inte får ledigt

Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt enligt 7 kap. 20 § i Skollagen (2010:800). Om ledighetsansökan avslås och vårdnadshavaren ändå låter eleven vara frånvarande anses detta som ogiltig frånvaro.

Underskrift

Har eleven två vårdnadshavare måste båda skriva under ansökan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa